Re: שבחתונה שלך…

שבברית של התינוק יגלו שהוא חתן בר מצווה…

שבחתונה תישן פרה מתחת לשולחן

שהודי ינשוך לבן שלך הקטן את האוזן

שהודי יעשה לך סיבוב על הפרה באולם ב10 רופי

שבחתונה שלך הודי יאכל בשולחן ויבקש ממך כסף…