כיום חיים בהודו 85,000 פרסים מאמיני דת זורואסטרא, המרוכזים בבומביי