תקנון תחרות השגריר להודו

 

 
 

תקנון תחרות השגריר להודו

 

1.       מבוא

 

1.1.    בהשתתפות בתחרות וכתנאי לה, המתמודד\ת (להלן: "אתה") מצהיר כי קראת את הוראות תקנון זה בעיון בעת שאתה צלול בדעתך (להלן: "סחי") והבנת והסכמת לכל תנאיו.

1.2.    הוראות תקנון זה תגברנה על כל פרסום ו/או מסמך אחר בין מי מהצדדים.

1.3.    התחרות נערכת בהתאם להוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, וההכרעה ו/או ההערכה בה לא תהיינה נושא לדיון משפטי.

1.4.    התחרות מפוקחת על ידי עו"ד טל יצחק רון ו/או עו"ד בן שלום ו/או אחרים ממשרד טל רון, דריהם ושות’, חברת עורכי דין (להלן: "המפקח על התחרות"). המפקח על התחרות יהיה אחראי ויכריע באופן בלעדי בכל נושא ו/או מחלוקת בין המתמודדים לבין עצמם ו/או לבין עורכת התחרות, בקשר עם התנהלות התחרות בלבד.

1.5.    הפניה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.6.    כל הזכויות באתר שייכות למפעילת האתר ועורכת התחרות, חברת אורצ’ה סקיי בע"מ (להלן: "עורכת התחרות") ולצדדים הקשורים אליה. סימני מסחר ותכנים אחרים שייכים לבעליהם.

1.7.    התחרות תיערך באמצעות עמוד ייעודי באתר פייסבוק (www.facebook.com) (להלן: "עמוד התחרות") ומיועדת למשתמשי פייסבוק רשומים בלבד.

1.8.    התחרות ו/או האתר ו/או עמוד התחרות ו/או כל פעילות קשורה אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. אתה מבין כי המידע שאתה מספק יועבר למפעילת עמוד התחרות כאמור בו, ולא לפייסבוק. המידע יועבר לידי עורכת התחרות וישמש לטובת התחרות בלבד.

 

2.       על מה מתמודדים

2.1.    הזוכה בתחרות יהיה זכאי לתמורה המפורטת בסעיף 3 להלן. התמורה לא תועבר ישירות לזוכה אלא תשמש למטרות המפורטות בה. כנגד זכותו לקבלת התמורה יהיה הזוכה חייב למלא תפקיד של "שגריר האתר" בהודו בהיקף של 5 שעות ביום בממוצע.

2.2.    התפקיד: תחרות השגריר להודו, היא הדרך שלנו לבחור נציג שלנו שיקדם את האתר בהודו. התפקיד כולל בין היתר יחסי ציבור,  עיתונאות , יצירת קשרים עם תיירים ומקומיים עבור האתר,  ביצוע סידורים ומשימות שונות עבור האתר לפי הנחיות האתר.

2.3.    מובהר בזה כי הזוכה יאשר בכתב את הסכמתו לתנאי התקנון וקיום כל התחייבויותיו כתנאי לקבלת הזכיה.

2.4.    מובהר כי ההתקשרות בין הזוכה לבין עורכת התחרות הינה התקשרות למתן שירותי קבלנות משנה על ידי הזוכה בהתאם להוראות תקנון זה. חשוב להדגיש: הזוכה בתחרות לא ישמש כעובד של עורכת התחרות ו/או אתר הודו ו/או מי מטעמם, ולא ישררו ביניהם יחסי עובד-מעביד כלשהם. הזוכה יתחייב מראש ובכתב לשפות ולפצות את עורכת התחרות במידה וייקבע על ידי ערכאה מוסכמת כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. הצדדים מסכימים מפורשות לאמור לעיל כלשונו ויחולו הוראות סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973. עורכת התחרות אינה מתחייבת להציע לזוכה עבודה בעתיד ו/או בכלל, אם כי זוהי אפשרות במידה ותהיה טובה לשני הצדדים.

2.5.      משך השהיה המתוכנן יהיה שלושה חודשים בסתו/חורף 2011-2012 בכפוף לשינויים. השגריר יטייל במקומות על פי הנחית עורכת התחרות. 

 

3.       התמורה לזוכה

בכפוף לעמידת הזוכה בכל התחייבויותיו והצהרותיו כאמור בתקנון זה:

3.1.    עורכת התחרות תכסה את ההוצאות בגין כרטיס טיסה, הוצאת ויזה להודו, וחיסונים וכן הוצאות מחייה וניידות עד לסך מרבי של 500$ לחודש.

3.2.    הסכומים האמורים בסעיף 3.1 לעיל לא יועברו בכל מקרה שהוא ישירות לזוכה אלא ישולמו ישירות על ידי עורכת התחרות או יוחזרו לזוכה כנגד תיעוד מתאים, על פי המקרה ובהתאם לשיקול דעתה והסכמתה המפורשת של עורכת התחרות. כל חריגה מן האמור בתקנון זה תהיה בהסכמת עורכת התחרות במפורש ובכתב, והכל בכפוף להוראות כל דין. כל התשלומים יבוצעו לכל המאוחר בתוך זמן סביר ממועד חזרת הזוכה לארץ.  יש לציין כי עורכת התחרות תעשה מאמצים להעביר את התשלומים לזוכה בזמן שהותו בטיול.

3.3.    מובהר ומוסכם כי סך התחייבויותיה הכספיות, בעין ו/או בכל דרך אחרת, של עורכת התחרות כלפי הזוכה ו/או בכלל לא תעלה על סך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים ₪), בכל מקרה שהוא.

3.4.    כרטיס הטיסה ותאריך הטיסה,  על כל תנאיהם (לרבות נחיתות ביניים, תנאי שינוי כרטיס) נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.  עורכת התחרות אינה מתחייבת לממן שהיה ו/או אירוח בזמן המתנות בינתיים שאינן עולות על 24 שעות.

3.5.    עורכת התחרות תהיה רשאית להשאיל לזוכה חפצים גשמיים כגון: לפטופ, נט-סטיק,מודם סלולרי הודי,  אופנוע, ו/או כל חפץ גשמי אחר,  למשך זמן הנסיעה (להלן: "פריטים"). הזוכה מתחייב לעשות שימוש בפריטים על פי הנחיות עורכת התחרות, להשיב את החפצים וכל פריט אחר שיושאל או יעבור לחזקתו על ידי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, ללא דיחוי ובמצב כפי שניתנו לעורכת התחרות ו/או מי מטעמה.

3.6.    במידה והושאל לזוכה אופנוע, הזוכה יוכל לעשות באופנוע שימוש להתניידות בהודו בתנאי שהוא בעל רישיון לאופנוע מסוג A1 ומעלה, ובכפוף להוראות כל דין. למען הסר ספק מובהר כי השימוש באופנוע יהיה באחריותו הבלעדית של הזוכה.

 

 

4.       מי יכול להשתתף

4.1.    כולם יכולים להשתתף. כל אדם מגיל 18 ומעלה יכול להציע את מועמדותו ולהשתתף בתחרות.

4.2.    בהשתתפותו מצהיר המועמד כי הוא בעל הזכויות היחיד והבלעדי בתמונה ובטקסט שהעלה לצורך השתתפות בתחרות.

[תיקון\הבהרה מיום 28.7.2011:] מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, מובהר כי בהשתתפות בתחרות הנך מסכים לפרסום התמונה והטקסט באתר hodu.co.il או בכל מדיה אחרת שהיא מטעם עורכת התחרות, ולא יהיו לך כל טענות, כספיות ו/או זכויות ו/או אחרות, לרבות הזכות המוסרית, בקשר עם האמור. לעורכת התחרות יהיה  שיקול דעת בלעדי וזכויות מלאות ובלעדיות בתוכן המודעות.

4.3.    אופן ההשתתפות: המועמד בתחרות יעלה תמונה לאפליקציית התחרות ויכתוב פסקה בה ישכנע את צוות עורכת התחרות ואת קהל הגולשים מדוע הוא הבנאדם המתאים לתפקיד (להלן: "המודעה"). לאחר ההעלאה לא ניתן להחליף את התמונה והטקסט, אלא באישור עורכת התחרות.

4.4.    עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל מודעה ו/או חלק ממנה על פי שיקול דעתה הבלעדי.  האחריות לתוכן המודעות היא על המועמדים בלבד.  בפרסום המודעה הינך מתחייב ומצהיר כי יש לך את כל הזכויות בתמונה ובטקסט ואינו מנוגד להוראות כל דין.

4.5.    המערכת מאפשרת העלאת מספר מודעות – אך הדבר לא מומלץ שכן לכל מודעה ספירת קולות נפרדת. לכן מומלץ כי תקפידו להעלות מודעה אחת (ותמונה אחת) בלבד לאחר הרשמתכם לתחרות. בכל מקרה הניקוד עבור כל מודעה ייספר בנפרד.

 

5.       שלב השופטים

5.1.    שלב ראשון: התחרות תתחיל ביום חמישי ה-21.7.2011. מיום זה יכולים המועמדים להעלות את התמונות לתחרות ולהתחיל לצבור נקודות: המועמדים יצרו את עמודי המועמד שלהם ויפרסמו אותם על מנת לזכות בכמה שיותר נקודות. הנקודות יצטברו באמצעות הצבעת גולשים כמפורט בסעיף 6.  ניתן להעלות תמונות ולהצטרף לתחרות עד למועד סגירת השלב הראשון, ולנסות ולזכות בכמה שיותר נקודות.

5.2.    בתאריך  01.10.11 בשעה 23:59 (להלן ולעיל: "מועד סגירת שלב ראשון") יספרו הנקודות. לאחר ספירת נקודות על ידי עורכת התחרות יוכרזו שבעת המועמדים המובילים. השמות יוכרזו בעמוד התחרות הראשי באתר. עורכת התחרות שומרת את הזכות להודיע למועמדים שעלו שלב בכל דרך שהיא את תוצאות התחרות והמתמודדים מסכימים לפנייה כאמור.

           [תיקון\הבהרה מיום 28.7.2011:] מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.2 לעיל, וכדי להקל על יצירת הקשר עם המשתתפים במהלך התחרות וכן לאחריה, מובהר כי על המשתתף לשלוח את פרטיו לכתובת hashagrir@hodu.co.il בצירוף שמו המלא, כתובתו בפייסבוק ומספר הטלפון שלו. מומלץ לצרף פרטי קשר נוספים.

למען הסר ספק מובהר כי פרטי המשתתפים ישמשו להודעות ו/או יצירת קשר בנושאי התחרות בלבד. לחילופין משתתפים יכולים למסור את פרטיהם טלפונית בטל. 050-3337171 (חן) או hen@hodu.co.il.

משתתף שלא סיפק את הפרטים כאמור לעיל יהיה אחראי בלעדית לעקוב אחר פרסום ההודעות ביחס לזוכים בעמוד הפייסבוק של התחרות ו/או האתר ו/או באמצעות הרשמה לניוזלטר ורשימת הדיוור של האתר. מובהר כי הרשמה לרשימת הדיוור הנה אופציונאלית, ניתנת לביטול בכל עת וכוללת הסכמה לקבלת דברי פרסומת.

זוכה שלא יהיה ניתן ליצור עמו קשר מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא – זכייתו תיפסל – ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת התחרות. מבלי לגרוע מן האמור כל טענה בקשר עם השיפוט ו/או התחרות ו/או ההודעה לגבי הזכיה לא תשמע ולא תעמוד למשתתף לאחר 14 יום ממועד פרסום ההחלטה, והכל בכפוף ליתר הוראות תקנון זה ולשיקול דעת עורכת התחרות כקבוע בו.

5.3.    שלב שני: במהלך השבועיים שלאחר סיום השלב הראשון יוזמנו שבעת המתמודדים המובילים לראיון במשרדי עורכת התחרות ומתוכם ייבחר הזוכה על פי שיפוט ועדת הבאבות. החלטת ועדת הבאבות תהיה מחייבת, סופית ובלתי ניתנת לערעור. ועדת הבאבות רשאית שלא לבחור זוכה כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4.    שלב שלישי: הזוכה יוכרז עד יום 15.9.2011 ושמו יפורסם בעמוד התחרות הראשי.  החל מתאריך זה הזוכה יהיה זמין לנסיעה בתאריך שייקבע על ידי האתר ובתיאום במידת האפשר עם הזוכה לפי צרכיו, ובכל מקרה לא יאוחר מחודש ימים לאחר בחירת הזוכה. בשלב זה יוסדרו כל העניינים הבירוקרטים בין עורכת התחרות והזוכה, ולאחר התארגנות לוגיסטית הזוכה יטוס להודו כאמור בתקנון זה.

 

6.       צבירת נקודות

6.1.    על כל תמונה ניתן להצביע באפליקציה הפייסבוקית כאשר המשתמש מחובר לחשבון הפייסבוק שלו. הנקודות יחשבו ע"פ כל תמונה כאמור בסעיף הקודם.

6.2.    לייקים של פייסבוק אינם נספרים כנקודות.

6.3.    אין לשדל את קהל הגולשים לפרסם תגובות או ללחוץ על כפתור ההצבעה בעמוד המועמד. אין להציע דבר טובת הנאה כלשהיא לגולשים תמורת פרסום הצבעה, שיתוף או תגובה למועמד, או אף לרמוז לכך.

 

7.       תמיכה במועמדים

7.1.    צוות האתר יתמוך במועמדים מבחינה טכנית: לצורך העניין הוקם פורום מיוחד (באזור הפורומים באתר) ומערכת האתר תהיה זמינה במייל לשאלות ובקשות של המועמדים. זאת בשאיפה לאפשר למועמדים השונים לבטא את עצמם בצורה הטובה ביותר שהפלטפורמה מאפשרת ומתן הזדמנות שווה לכולם.

7.2.    אין באמור לעיל בכדי להטיל על עורכת התחרות התחייבות כלשהי. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות חלק ו/או את כל תנאי התחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לרבות ביטול התחרות ושינוי ו/או הארכה של כל מועד (לרבות מועד הטיסה) ו/או תקופה שנקבעו בה ולרבות ביטולה המוחלט של התחרות, ואתה ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה בקשר לאמור.

 

8.       התחייבויות והצהרות הזוכה

בהשתתפותך בתחרות, אתה, המתמודד, מצהיר כמפורט להלן ומסכים כי במידה ותזכה בתחרות יחולו עליך ההתחייבויות הבאות:

8.1.        במהלך שהותו בהודו ישמור הזוכה על קשר רציף ויעיל עם עורכת התחרות, בתדירות שתיקבע על ידי עורכת התחרות,  יקיים את הוראותיה במירב המאמצים ויפעל לטובתה על פי הוראות התקנון.

8.2.        הזוכה מתחייב לשמור על הוראות כל דין, לרבות הדין ההודי וכל מדינה אחרת שיהיה בה, ולפעול במסירות ובנאמנות עבור עורכת התחרות במסגרת שהותו בהודו.

8.3.        הזוכה לא יהיה רשאי לייצג ו/או לחייב את עורכת התחרות בכל דרך שהיא לרבות כלפי צדדים שלישיים.

8.4.        אין בכל האמור בתקנון זה ו/או מכח כל הסכם בין הצדדים בכדי ליצור יחסי עובד-מעביד, שותפות, שליחות, הרשאה או נציגות בין הצדדים.

8.5.        לעורכת התחרות תהיינה כל הזכויות, לרבות הזכות המוסרית, שינבעו ו/או בקשר עם פעילות הזוכה בהודו.

8.6.        מובהר בזה כי התמורה המוגדרת בסעיף 3.1 לעיל הינה התמורה היחידה, הכוללת והמלאה שעורכת התחרות תעניק לזוכה ובתנאים האמורים.

8.7.        עורכת התחרות לא תהיה אחראית לתשלום, תמורה, הטבה או כל הוצאה ו/או חבות אחרת כלפי הזוכה, לרבות בגין מתן השירותים, מכח דיני עשיית עושר ו/או על פי כל תיאוריה משפטית ו/או דין.

8.8.        הזוכה ימלא את כל הנחיות היחצ"נות ואיסוף החומר שיינתנו על ידי האתר. הזוכה לא יעלה כל טענה בקשר עם שירותים ו/או פעולות נוספות שיבוצעו על ידו באופן עצמאי ו/או לבקשת עורכת התחרות ו/או לטובתה ו/או מי מטעמה, ובפרט לא ידרוש כל תמורה נוספת ו/או אחרת בגין כל פעולה שהיא, אלא אם אותה פעולה והתמורה בגינה אושרו באופן מפורש ובכתב על ידי עורכת התחרות.

8.9.        במידה והזוכה יפר איזה מהתחייבויותיו על פי תקנון זה, כל התחייבויות עורכת התחרות תהיינה בטלות והזוכה יפצה את האתר בשווי הוצאותיו ו/או בסך של 10,000 ₪, הגבוה מביניהם. עורכת התחרות תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לתת לזוכה התראה יחידה בגין אי עמידתו בתנאי התקנון ו/או התקשרות עמה.

8.10.     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזוכה יהיה אחראי להשיב את כל הפריטים ו/או לביצוע כל פעולה אחרת שתידרש בקשר אליהם, על פי דרישת עורכת התחרות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.11.     במידה והזוכה יבחר להאריך את הטיול בהודו, יהיה אמור על חשבונו ובאחריותו המלאים, לרבות קיום ביטוח. במקרה של הארכה כאמור, יקבע הזוכה את תאריך החזרה העדכני של הכרטיס, ויבצע כל שינוי על חשבונו בלבד. אין עורכת התחרות מתחייבת על מחיר שינוי הכרטיס.

8.12.     הזוכה מצהיר ומסכים כי האתר ו/או עורכת התחרות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל מקרה שהוא על הזוכה, פעולותיו, מצבו וכיוצא באלה בזמן שהייתו בהודו בכל דרך שהיא, וכי הטיול עצמאי ועל אחריותו בלבד, תחת ההנחיות שקיבל בכדי לבצע את פעולות היחצ"נות. בחלוף שלושת החודשים יהיה הזוכה פטור מהתחייבויותיו לביצוע פעולות היחצ"נות עבור עורכת התחרות.

9.      הפרס השבועי  [תיקון מיום 25.9.2011]
לאור הצלחת התחרות החליטה עורכת התחרות להוסיף פרס שבועי למתמודדים. בכל שבוע בו מתקיימת התחרות תוענק ארוחה זוגית במסעדה למי שצבר את מספר ההצבעות הגבוה ביותר באותו שבוע (להלן: "הפרס השבועי")
 ולפחות 15 הצבעות בסך הכל. אם אף מתמודד לא יצבור מספיק הצבעות לא יחולק הפרס השבועי.

 

 

10.   הוראות נוספות

10.1.     אם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי חלק מתקנון זה בטל ו/או חסר תוקף מכל סיבה שהיא, לא יפגע האמור ביתר הוראות תקנון זה.

10.2.     מוסכם בזאת כי תקנון זה משקף נאמנה את הסכמת עורכת התחרות והמתמודד, וכי כל הסכמה נוספת בין הצדדים, ובפרט כל הסכמה שמקימה התחייבות כלשהו לתשלום ו/או אחרת על עורכת התחרות, תחייב אישור בכתב.

10.3.     הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי ינהגו בתום לב, בדרך מקובלת וביושר ביחסים שבין הצדדים.

10.4.     המשתתף מסכים ומתחייב כי לא יתבטא באופן פומבי כנגד עורכת התחרות ו/או יפעל כנגדה באופן אחר בטרם פנה אליה בכתב באמצעות עורכי דינה ממשרד טל רון, דריהם ושות’, חברת עורכי דין, ממגדל המוזיאון, רח’ ברקוביץ’ 4, ת"א 61330, טל. 03-6935300, פקס 03-5423268 ואפשר לה להשיב בתוך זמן סביר, והכל בתנאי שהדבר אפשרי לאור נסיבות העניין, ומבלי להגביל בכל דרך את זכותו של המתמודד לגישה לערכאות.

10.5.     מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1.3 לעיל, הצדדים מסכימים כי הסכם זה יהיה כפוף לדין הישראלי ובית משפט המוסמך באזור תל אביב יהא מקום השיפוט הבלעדי לצורך הסכם זה.

 

נמסטה.